Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego

Redakcja 25 maja 2009

Udostępnij:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego jest coraz częściej kupowane przez firmy transportowe. Daje ono wiarygodność i bezpieczeństwo klientom, którzy korzystają z usług firmy. Wykupienie OC zapewnia korzyści obu stronom.

Przedmiot ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest OC ubezpieczającego, działającego w charakterze przewoźnika, w transporcie drogowym krajowym lub międzynarodowym, za szkody powstałe podczas wykonywanej umowy przewozu pod warunkiem, że przedmiotowy przewoźnik posiada odpowiednie zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie oraz wymaganą przepisami licencję, koncesję lub zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności.

Zakres ochrony

Towarzystwa ubezpieczeniowe udzielają ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego przewoźnika drogowego, określonej w ustawie Prawo przewozowe (transport krajowy) i Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów CMR (transport międzynarodowy) – zakres ochrony różnych Towarzystw, takich jak HESTIA, Warta czy PZU będzie więc podobny.

Co obejmuje zakres ubezpieczenia?:

a) poniesienie przez przewoźnika uzasadnionych i udokumentowanych kosztów mających na celu zniwelowanie szkody,
b) koszty przeładunku towaru, a także jego przechowania, jeśli wymuszone zostały te czynności wypadkiem drogowym,
c) koszty ustalenia przyczyny szkody, a także ustalenie jej rozmiarów,
d) koszty ekspertyzy rzeczoznawcy, (jeśli taka ekspertyza jest wymagana),
e) ewentualne koszty ochrony prawnej, koszty opłat sadowych, w przypadku, gdy spór prowadzony jest za zgodą lub z polecenia ubezpieczyciela.

Płacąc dodatkową składkę, ubezpieczający może wnioskować o dodatkowy zakres ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie może zostać rozszerzone między innymi o:

 • OC za szkody powstałe wskutek rozboju,
 • OC za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
 • OC z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera,
 • OC za szkody powstałe podczas przewozu towarów niebezpiecznych,
 • OC za szkody powstałe podczas przewozu towarów łatwo psujących się,
 • OC za szkody powstałe podczas przewozu towarów o podwyższonym ryzyku.

Wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody powstałe:

 • z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa,
 • wskutek niewłaściwego opakowania lub załadunku towaru przez nadawcę,
 • wskutek wady ukrytej towaru lub właściwości naturalnych, na które przewoźnik nie miał wpływu,
 • wskutek użycia przez ubezpieczającego pojazdu nieprzystosowanego do przewozu danego rodzaju towaru, niesprawnego technicznie lub prowadzonego przez osobę nieuprawnioną,
 • w wyniku przewozu towarów niebezpiecznych, sklasyfikowanych w klasie I i II wg listy ADR, chyba że ryzyko to za opłatą dodatkowej składki objęte zostało ubezpieczeniem,
 • wskutek użycia do przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych pojazdów izolowanych cieplnie, ogrzewanych lub chłodzonych, nie posiadających świadectwa ATP,
 • w wyniku wydania towaru osobie nieuprawnionej,
 • wskutek parkowania w miejscach niestrzeżonych lub bez dozoru konwojenta, chyba że umówiono się inaczej.

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokrywa także:

 • kar pieniężnych nałożonych na ubezpieczającego lub osoby przez niego zatrudnione, przez właściwe organa oraz konfiskaty towaru,
 • szkód w przewożonych dziełach sztuki, papierach wartościowych, pieniądzach i innych towarach o wysokiej wartości (art. 24 CMR) oraz roszczeń wynikających z przyjęcia przez ubezpieczającego dodatkowej odpowiedzialności za przewożony towar (art. 26 CMR), chyba że takie ryzyka zostaną dodatkowo zgłoszone do ubezpieczenia z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem przewozu i uzyskają akceptację ubezpieczyciela,
 • szkód powstałych wskutek siły wyższej, działań wojennych, rewolucji, strajków, akcji terrorystycznych oraz działań substancji radioaktywnych,
 • szkód, których wartość nie przekracza określonej kwoty, tzw. franszyza integralna (szkoda minimalna).

Pamiętajmy, że sytuacja na rynku ubezpieczeniowym jest zmienna – nowe oferty oraz zmiany przepisów mogą przynieść zmiany dla kierowców.

Każda z firm może wykupic polisy OC przewoźnika tylko na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, bez wnikania w te warunki, jednak przed zawarciem takiego ubezpieczenia dobrze jest zastanowić się, jakie można zastosować zmiany lub rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiednie dla konkretnego przedsiębiorstwa.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia

Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie za szkody powstałe w przewożonych towarach w granicach odpowiedzialności ubezpieczającego, określonej w prawie przewozowym i warunkach ubezpieczenia, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej, określonej w umowie ubezpieczenia zawieranej pomiędzy ubezpieczającym a towarzystwem ubezpieczeniowym.

Warto posiadać OC przewoźnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jest dobrowolna. Pamiętajmy jednak, że warto się ubezpieczyć, ponieważ posiadanie OCP może zadecydować o zdobyciu klienta. Ubezpieczenie chroni przewoźnika przed ryzykiem odpowiedzialności za szkody w ładunku, przekraczające jego możliwości, dzięki czemu umożliwia mu prowadzenie szerszej działalności. Jednocześnie gwarantuje poszkodowanym realne szanse uzyskania odszkodowania.

0 0 votes
Article Rating
Autor

Redakcja

Specjaliści z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych przygotowują dla Ciebie jakościowe treści pisane prostym językiem w oparciu o dokumenty OWU i własne doświadczenia. Jesteśmy na bieżąco z nowościami na rynku ubezpieczeniowym, dociekliwie sprawdzamy oferty i porównujemy je ze sobą, abyś mógł otrzymać produkt najbardziej dopasowany do własnych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments